بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

تمامی اطلاعیه های مربوط به اسکان در خوابگاه های دانشجویی
پرینت ایمیل

 

- قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در بلوک 6 خوابگاه شهید اشرفی

- اطلاعیه شماره 1:  نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

- اطلاعیه شماره 2: نحوه پرداخت اجاره بهای خوابگاه و هزینه های متفرقه

- اطلاعیه شماره 3: مرحله نهایی اسکان

- اطلاعیه شماره 4: قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه دانشجویی بیشتر از سنوات  مجاز و دانشجویان دختر نوبت دوم

- اطلاعیه شماره 5: قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشجویی ورودی سال 1395 و ماقبل آن

- اطلاعیه شماره 7: اسامی دانشجویان دختر رشته های کشاورزی و دامپزشکی ورودی 96 واجد شرایط مرحله اول اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 8: اسامی دانشجویان دختر رشته های غیر کشاورزی و دامپزشکی ورودی 96 واجد شرایط مرحله اول اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 10: اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پسر، ورودی 96 واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 11: اسامی دانشجویان پسر مقطع کارشناسی، ورودی 96 واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی

-اطلاعیه شماره 12: اسامی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی، ورودی 96 واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 14:  قابل توجه دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی 

- اطلاعیه شماره 15: قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در بلوک 1 خوابگاه شهید اشرفی

- اطلاعیه شماره 16: اسامی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد ورودی 94 واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 17: اسامی دانشجویان پسر کارشناسی 93(دانشکده کشاورزی)متقاضی اسکان در خوابگاه دانشجویی 

- اطلاعیه شماره 18: اسامی دانشجویان پسر کارشناسی 93 (رشته های غیر کشاورزی)متقاضی اسکان در خوابگاه دانشجویی

- اطلاعیه شماره 19:اسامی دانشجویان دختر کارشناسی روزانه سنوات گذشته و نوبت دوم متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 20: اسامی دانشجویان دختر کارشناسی نوبت دوم ورودی 93 واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 21: اسامی دانشجویان کارشناسی پسر روزانه غیر بومی متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- اطلاعیه شماره 22: اسامی دانشجویان دختر نوبت دوم( شبانه) متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی

- قابل توجه دانشجویان پسر روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی ورودی  96