بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

فرآیند اعلام عدم نیاز استفاده از خوابگاه های دانشجویی
پرینت ایمیل


قابل توجه دانشجویان گرامی ساکن در خوابگاه های دانشجویی که نیمسال جاری، آخرین نیمسال استفاده آنان از خوابگاه می باشد، لازم است ضمن انجام دادن مراحل ذیل، حداکثر تا تاریخ 96/4/5 به واحد پذیرش اداره امور خوابگاه ها واقع در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند.
الف) اخذ فرم تسویه حساب با خوابگاه (فرم پیوست) از مسئول خوابگاه مربوطه.
ب) تحویل دادن فرم تسویه حساب به واحد پذیرش امور خوابگاه ها و حصول اطمینان از حذف نام خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویان.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا موعد مقرر، در سیستم اتوماسیون فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان، بدهکار منظور گردیده و بدهی آنان ثبت خواهد شد.

 


معاونت دانشجویی- اداره امور خوابگاه ها