بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

شرایط جدید پرداخت وام به دانشجویان دکتری
پرینت ایمیل


براساس بخشنامه شماره 13/3731 مورخ 1396/03/17 صندوق رفاه دانشجویان

1- مدت بازپرداخت وام مذکور به 60 ماه افزایش یافت.
2- دوره تنفس جهت بازپرداخت از یکسال به دوسال افزایش یافت.
3- ارائه سفته به عنوان یکی از الزامات اخذ وام حذف گردید.
4- فرآیند تکمیل و بررسی مدارك به وسیله همکاران دانشگاه و با حضور بانک عامل انجام می گیرد بدیهی است تحویل مدارك ضامن در هریک از شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور امکان پذیر است.
5- به دانشجویانی که با تائید معاون دانشجویی، پایان نامه کاربردي و تقاضا محور داشته باشند، از مهر ماه مبلغ 25 میلیون ریال تحت عنوان وام ضروري پرداخت می شود.
6- دانشجویانی که به هر علتی تمایل به دریافت وام ویژه دکتري نداشته و یا می خواهند از ظرفیت تضمین خود در صندوق استفاده نمایند، می توانند با همان فرآیند قبلی از طریق صندوق نسبت به دریافت وام تحصیلی ویژه دکتري به مبلغ ماهانه 500 هزار تومان اقدام نمایند. علاوه بر وام مذکور که با شرایط معمول صندوق انجام می گردد، در صورت درخواست، مبلغ 3 میلیون تومان نیز پرداخت می شود.


حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه – اداره رفاه