بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

معرفی و شرح وظایف کمک کارشناس
پرینت ایمیل

 

کمک کارشناس کمیسیون موارد خاص

زهرا شکری

شماره تماس: 34280939-083


 

شرح وظایف

  • پاسخگویی و بررسی نامه های استعلامی ادارات و ارگان های مختلف
  • ثبت درخواست متقاضیان کمیسیون و تهیه لیست تمام متقاضیان درخواست کمیسیون جهت ارائه به جلسات کمیسیون و پاسخ گویی به دانشجویان در مورد رای کمیسیون و ثبت رای دانشجویان
  • تهیه گزارشات و آمارهای مربوط به کمیسیون مواردخاص داخلی و استانی
  • جمع آوری پرونده ها از دانشگاهها و موسسات دیگر در مورد کمیسیون موارد خاص استانی و آماده سازی لیست کمیسیون استانی و در نهایت ارسال پاسخ کمیسیون استانی به موسسات وابسته
  • بایگانی تمام پرونده های مربوط به کمیسیون مواردخاص