بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

معرفی و شرح وظایف کارشناس
پرینت ایمیل


 کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص

 عارفه حیدریان

شماره تماس: 34280939-083


 

شرح وظایف

  • دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف دانشگاه و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی
  • پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد
  • دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان