بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

شرح وظایف
پرینت ایمیل

 

- نظارت مستمر بر اقدامات واحدهاي امور دانشجويي، هماهنگي بين فعاليت هاي آنها و تقسيم كار و تفهيم و تبيين برنامه ها و      حصول اطمينان بر حسن اجراي كارهاي محوله در واحدهاي تابعه.
- نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجويان از قبيل تهيه مسكن و كار دانشجويي.
- اخذ و رسيدگي به پيشنهادها و مشكلات دانشجويان در حيطه مسائل امور دانشجويي و ارجاع آن به مقامات ذيصلاح جهت حل و  فصل و در صورت لزوم تشكيل جلسه گفت و شنود رييس دانشگاه با دانشجويان.
- هماهنگي با اداره رفاه كاركنان جهت ارائه خدمات مشترك دانشجويي و كارمندي از قبيل شركت تعاوني مصرف و ... .
- تعامل با شركت تعاوني مصرف دانشگاه از جهت تأمين مايحتاج دانشجويان.
-  تهيه و تأمين و نظارت و كنترل ساير وسايل رفاهي دانشجويان.
- برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي خوابگاه ها و دانشكده ها.
- بررسي پرونده هاي دانشجويان نمونه كشور در فراخوان وزارتين.
- هم انديشي و تعامل با مشاوران جوان رييس دانشگاه در ارتقاء سطح كيفي و كمي تغذيه و خوابگاه ها و رفع مشكلات امور رفاهي دانشجويان.
- برگزاري تشريفات مناقصه جهت تعيين پيمانكاران سلف دانشجويي اساتيد و مراكز رفاهي.
- برگزاري و انجام مقدمات انتخابات دفتر نمايندگان دانشجويان در شوراي دانشگاه.
- پيش بيني بودجه مورد نياز واحدهاي مديريت دانشجويي.
- پيگيري در جذب سرمايه هاي يارانه اي دانشجويان از طريق معاونت و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
- سرپرستي و هماهنگي امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حيث بهداشتي بودن مواد خوراكي و پخت آن وهم چنين نظارت بر بهداشتي بودن محيط كار و آشپزخانه ها.
- ارائه برنامه غذايي دانشگاه و تأمين وسايل و مواد اوليه جهت پخت غذا.
- برآورد هزينه هاي مورد نياز مواد غذايي و تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس وارائه آن به واحدهاي ذيربط.
- انجام امور مربوط به بوفه دانشجويان و خريد مواد غذايي و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري دخل و خرج اداره تغذيه.
- پخت مواد غذايي سالم براساس برنامه غذايي و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزيع آن در سلف دانشجويي.
- پيگيري در اخذ منابع و معيارهاي مالي به منظور تأمين وام مناسب براي دانشجويان.
- انجام خدمات مختلف در زمينه هاي وام، مسكن، كمك هزينه و بورس تحصيلي طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط و نظارت بر امور مربوط به بيمه ، كمك هزينه و بورس تحصيلي، انواع وام ها و تسريع و تسهيل در انجام آن.
- انجام امور مربوط به بيمه درماني و حوادث دانشجويان.
- نگهداري مدارك مربوط حسابداري به منظور ثبت كمك هزينه و بورس تحصيلي و تهيه ليست دانشجويان دريافت كننده بورس و كمك تحصيلي.
- انجام امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل.
- سرپرستي خوابگاه هاي دانشجويان مجردي و متأهلي.
- ايجاد سيستم نگهباني دقيق جهت برقراري نظم در خوابگاه ها و ساير وسايل ايمني و امنيتي با همكاري حراست دانشگاه.
- تعيين وتخصيص اتاق ها و فضاي مناسب جهت سكونت دانشجويان.
- نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه ها.
- نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.
- بررسي و برآورد خدمات تأسيساتي و تعميراتي خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه.
- تهيه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجويان.
- تهيه گزارش هاي لازم در مورد هزينه سكونت دانشجويان و انعكاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجويان وزارتين.
- تأمين فضاهاي خوابگاهي غيردولتي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود و تجهيز آنها به ملزومات خوابگاهي.
- تهيه و تأمين رايانه هاي خوابگاه ها و سرويس و نگهداري آن.
- ارتباط با مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه براي تأمين وام دانشجويان.
- پذيرش و تأمين مسكن مناسب و تجهيز آن و نيز تغذيه دانشجويان غيرايراني.
- انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.