بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

واحدهای خوابگاهی خواهران
پرینت ایمیل

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

تلفن

مسئول خوابگاه

1

کوثر1

216

083-34274571

 خانم نورتاج رضابیگی

2

کوثر2

272

083-34277886

 خانم خدیجه فاضلی

3

کوثر3

272

083-34277992

 خانم خدیجه فاضلی

4

کوثر4

272

083-34274574

 خانم ایران جوینده مهر

5

کوثر5

272

083-34277885

 خانم ایران جوینده مهر

6

شهید بهشتی

375

083-38246210

 خانم شهناز کیونانی

7

شهید مفتح

331

083-34242222

 خانم صدیقه جمالی

8

حضرت زینب(س)

272

083-38304210

 خانم نیره هژبری