بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

شرایط معافیت از پرداخت بدهي
پرینت ایمیل

 

(به استثناي وديعه مسكن و هزينه ديركرد تخليه خوابگاه)

 

افراد در شرايط زير از پرداخت بدهي دوران تحصيل به صندوق رفاه دانشجويان معاف مي‌باشند :

1ـ شهدا                                                   با تاييد بنياد شهيد

2ـ فوت شدگان                                         با تاييد سازمان ثبت احوال  

3ـ جانبازان                                               با تاييد بنياد امور جانبازان

4ـ ازكارافتادگان                                        با تاييد سازمان بهزيستي

 

5ـ روشندلان، ناتوانان و كم‌توانان جسمي با حداقل معدل 16 معاف از پرداخت 30% كل بدهي می باشند.

تذكر : شهدا ، فوت شدگان و دانش آموختگان خسارت ديده در حوادث غیرمترقبه از پرداخت هزينه دير كرد تخليه خوابگاه معاف هستند .