بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

شرایط وام بيمه خدمات درماني
پرینت ایمیل

 

دانشجویانی که تحت پوشش هیچ نوع خدمات بیمه درمانی نمی باشند برای استفاده از بیمه خدمات درمانی به سایت

www.bimesalamat.ir

مراجعه و نسبت به ثبت نام برای دفترچه خدمات درمانی اقدام نمایند. دریافت دفترچه خدمات درمانی برای دانشجویان مجانی بوده و هزینه ای از آنها دریافت نمی شود.

کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.